Výtvarný obor

„Malování je snadné, když neumíte malovat. Jakmile malovat umíte, je tomu právě naopak.“ — Edgar Degas

Rádi přivítáme všechny žáky se zájmem o výtvarnou tvorbu, kterým v rámci výuky nabízíme ucelené výtvarné vzdělání vycházející ze školního vzdělávacího programu. Žáci jsou vedeni k rozvíjení svých schopností v celé šíři výtvarných technik a postupů, jak klasických, tak i současných. Při výuce nejmladších žáků napomáháme hrou vytvářet tvůrčí atmosféru podporující spontánní projev dětí. V základním studiu se jedná o promyšlené skladby navazujících úkolů, které svojí variabilitou umožňují zařazení všech vyučovaných činností a současně vedou žáky k samostatnému výtvarnému myšlení. Celý obsah studia doplňuje teorie výtvarné kultury, která je propojena s praktickou výukou. 

Výsledky společné práce našeho výtvarného oboru jsou každoročně prezentovány na výstavách v budově školy i mimo ni. Již tradicí se staly instalace v botanické zahradě PřF MU a spolupráce na výstavách s partnerskými školami. i Účastníme se i soutěží, zejména na celostátní Přehlídky VO ZUŠ „Oči dokořán“pořádanou MŠMT, kde náš výtvarný obor získal řadu ocenění. Rovněž spolupracujeme s ostatními obory naší ZUŠ v rámci společných mezioborových projektů.

Výtvarný obor