Kreativní dramatika

Základním principem uplatňovaným ve výuce je dramatická hra, která pracuje s výrazovými prostředky dalších druhů umění (výtvarného, hudebního, tanečního a literárního) v jejich vzájemném propojení. Při respektování jejich specifických vyjadřovacích možností je využitelná pro výsledné dramatické sdělení. Rozvíjí tak žákovu schopnost vnímat, vytvářet a sdělovat v čase a prostoru lidské vztahy a jednání.

Obsahem předmětu Kreativní dramatika jsou tyto vyučovací činnosti: 

  • Dramatika a slovesnost

  • Práce v souboru

  • Přednes

Kreativní dramatika