Testy z Hudební nauky

se konají v průběhu ledna 2021. Přesný čas bude včas upřesněn.

Látka ke zkouškám z hudební nauky – 1. pololetí

1.ročník:

- hudební abeceda, vlastnosti tónů, notová osnova

- délky not a pomlk (celá, půlová, čtvrťová, osminová, půlová s tečkou, čtvrťová s tečkou)

- čtení a psaní not v houslovém klíči ( od malého g do c3)

- rytmus 2/4, 3/4, 4/4 taktu

- stupnice C dur, trojzvuk C dur

- pojmy: repetice, taktová čára, legato, staccato

2.ročník:

- názvy not v houslovém klíči od malého g – c3

- v basovém klíči od malého c – c1

- noty s posuvkami

- délky not a pomlk (celá, půlová, čtvrťová, osminová, šestnáctinová, půlová s tečkou, čtvrťová s tečkou)

- znát pojmy: stupnice, půltón, celý tón, repetice, prima a sekunda volta

- napsat stupnici: C dur, G dur, D dur, A dur, E dur a jejich tónický kvintakord

- dynamika, dynamická znaménka, rozdělení zpěvních hlasů

- dechové žesťové nástroje

3.ročník:

- čtení a psaní not v houslovém a basovém klíči ( houslový noty od g –g3, basový C –c1)

- durové a do 4 křížků (G, D, A, E dur), označení půltónů ve stupnici, tónický kvintakord a jeho obraty

- hlavní stupně ve stupnici

- dělení mollových stupnic – aiolská, harmonická, melodická

- mollové stupnice do 4 křížků ( a, e, h, fis, cis moll)

- dynamika, dynamická znaménka

- intervaly – názvy intervalů, určení vzdáleností, tvoření intervalů od různých tónů

- znát pojmy: legato, staccato, ligatura, repetice, prima a sekunda volta

4.ročník:

- čtení a psaní not v houslovém a basovém klíči ( houslový noty od g –g3, basový C –c1)

- noty s posuvkami ( křížek, béčko, dvojitý křížek, dvojité bé)

- durové stupnice do 7 křížků, půltóny ve stupnici, durový kvintakord a obraty

- mollové stupnice do 7 křížků, půltóny ve stupnici, mollový kvintakord a obraty

- rozdělení tónů do oktáv

- intervaly čisté a velké ( doplnění názvů intervalů, doplnění tónů)

- enharmonická záměna

- tempo, tempová označení

- rytmus taktů čtvrťových, osminových, půlových

- komorní soubory, orchestr, dirigent

- dělení hudebních nástrojů, strunné nástroje smyčcové, strunné nástroje klávesové

- Johann Sebastian Bach (život, dílo)

5.ročník:

- čtení a psaní not v houslovém a basovém klíči ( houslový noty od g –g3, basový C –c1)

- noty s posuvkami ( křížek, béčko, dvojitý křížek, dvojité bé)

- durové stupnice do 7 křížků, půltóny ve stupnici, durový kvintakord a obraty

- mollové stupnice do 7 křížků, půltóny ve stupnici, mollový kvintakord a obraty

- stupnice stejnojmenné a paralelní

- intervaly čisté, velké, malé ( doplnění názvů intervalů, doplnění tónů)

- enharmonická záměna, tvoření enharmonických tónů

- tempo, tempová označení

- dějiny hudby: počátky hudby- pravěk, středověk, renesance, baroko

Látka ke zkouškám z hudební nauky – 2. pololetí

1.ročník:

- zápis not a pomlk do notové osnovy (celá, půlová, čtvrťová, osminová, půlová s tečkou, čtvrťová s tečkou, šestnáctinová), správné psaní nožiček u not

- čtení a psaní not v houslovém klíči od malého g do c3  s použitím posuvek (křížek, béčko, odrážka)

- rytmus 3/8 a 6/8 taktu

- stupnice G dur, D dur, F dur- zápis do notové osnovy, označení půltónů, zápis trojzvuku (akordu) za  stupnici

- znát pojmy: prima volta, sekunda volta, crescendo, decrescendo

- dynamická znaménka : pp, p, mf, f, ff

2.ročník:

- zápis not a pomlk do notové osnovy  v  houslovém klíči od malého g – c3, v basovém klíči od malého c – c1, použití posuvek u not

- délky not a pomlk v taktech 3/4  a 3/8

- znát pojmy: tempo, adagio, moderato, allegro, ritardando

- stupnice  F dur, B dur, Es dur, As dur, zápis do notové osnovy, označení půltónů a jejich tónický kvintakord

- názvy intervalů, vyjmenovat od primy po oktávu, doplnit druhou (vrchní) notu daného intervalu

- dechové dřevěné  nástroje, smyčcové nástroje

3.ročník:

- čtení a psaní not v houslovém a basovém klíči na pomocných linkách

- zápis ve správném pořadí předznamenání křížků a béček   

-  durové  stupnice do 4 béček (F, B, Es, As dur), 

 -  mollové stupnice do 4 béček ( d, g, c, f moll) označení půltónů ve stupnici, tónický kvintakord a jeho obraty, hlavní stupně

- dynamika, dynamická znaménka

- intervaly – názvy intervalů, určení vzdáleností, tvoření intervalů od různých tónů

- znát pojmy: tónina, transpozice, tempo, tempové označení – adagio, moderato, allegro, accelerando, ritardando

- Bedřich Smetana,  Antonín Dvořák – život a dílo, u každého alespoň tři díla

4.ročník:

- zápis předznamenání  křížků a béček do notové osnovy

- enharmonické tóny

- durové stupnice do 7 béček, půltóny ve stupnici, durový kvintakord a obraty

- mollové stupnice do 7 béček, půltóny ve stupnici, mollový kvintakord a obraty

- stupnice stejnojmenné a paralelní

- intervaly čisté, velké a malé ( doplnění názvů intervalů, doplnění tónů)

- transpozice

- melodické ozdoby

- rytmus taktů alla breve, 2/2 takty

- bicí nástroje

- Wolfgang Amadeus Mozart,  Ludvig van Beethoven – život a dílo, u každého alespoň tři díla

5.ročník:

- čtení a psaní not v houslovém a basovém klíči ( houslový noty od g –g3,

   basový  C –c1)

- noty s posuvkami ( křížek, béčko, dvojitý křížek, dvojité bé)

- durové stupnice do 7 béček, půltóny ve stupnici, durový kvintakord a obraty

- mollové stupnice do 7 béček, půltóny ve stupnici, mollový kvintakord a obraty

- hlavní kvintakordy, dominantní septakord –zápis 

- intervaly čisté, velké, malé, zmenšené, zvětšené ( doplnění názvů intervalů,   doplnění tónů)

- enharmonicky záměnné stupnice

-  označení přednesu

- dějiny hudby: klasicismus, romantismus, impresionismus – zařadit skladatele do správného období

1.ročník:

- zápis not a pomlk do notové osnovy (celá, půlová, čtvrťová, osminová, půlová  s tečkou, čtvrťová s tečkou, šestnáctinová), správné psaní nožiček u not- čtení a psaní not v houslovém klíči od malého g do c3  s použitím posuvek  (křížek, béčko, odrážka)- rytmus 3/8 a 6/8 taktu- stupnice G dur, D dur, F dur- zápis do notové osnovy, označení půltónů,   zápis trojzvuku (akordu) za  stupnici- znát pojmy: prima volta, sekunda volta, crescendo, decrescendo- dynamická znaménka : pp, p, mf, f, ff

2.ročník:

- zápis not a pomlk do notové osnovy  v  houslovém klíči od malého g – c3,  v basovém klíči od malého c – c1, použití posuvek u not- délky not a pomlk v taktech 3/4  a 3/8- znát pojmy: tempo, adagio, moderato, allegro, ritardando- stupnice  F dur, B dur, Es dur, As dur, zápis do notové osnovy, označení     půltónů a jejich tónický kvintakord- názvy intervalů, vyjmenovat od primy po oktávu, doplnit druhou (vrchní) notu daného intervalu- dechové dřevěné  nástroje, smyčcové nástroje


3.ročník:

- čtení a psaní not v houslovém a basovém klíči na pomocných linkách- zápis ve správném pořadí předznamenání křížků a béček   -  durové  stupnice do 4 béček (F, B, Es, As dur),  -  mollové stupnice do 4 béček ( d, g, c, f moll)   označení půltónů ve stupnici, tónický kvintakord a jeho obraty, hlavní stupně- dynamika, dynamická znaménka- intervaly – názvy intervalů, určení vzdáleností, tvoření intervalů od různých  tónů- znát pojmy: tónina, transpozice, tempo, tempové označení – adagio,  moderato, allegro, accelerando, ritardando- Bedřich Smetana,  Antonín Dvořák – život a dílo, u každého alespoň tři díla

4.ročník:

- zápis předznamenání  křížků a béček do notové osnovy- enharmonické tóny- durové stupnice do 7 béček, půltóny ve stupnici, durový kvintakord a obraty- mollové stupnice do 7 béček, půltóny ve stupnici, mollový kvintakord a obraty- stupnice stejnojmenné a paralelní- intervaly čisté, velké a malé ( doplnění názvů intervalů, doplnění tónů)- transpozice- melodické ozdoby- rytmus taktů alla breve, 2/2 takty- bicí nástroje- Wolfgang Amadeus Mozart,  Ludvig van Beethoven – život a dílo,   u každého alespoň tři díla

5.ročník:

- čtení a psaní not v houslovém a basovém klíči ( houslový noty od g –g3,   basový  C –c1)- noty s posuvkami ( křížek, béčko, dvojitý křížek, dvojité bé)- durové stupnice do 7 béček, půltóny ve stupnici, durový kvintakord a obraty- mollové stupnice do 7 béček, půltóny ve stupnici, mollový kvintakord a obraty- hlavní kvintakordy- dominantní septakord –zápis - intervaly čisté, velké, malé, zmenšené, zvětšené ( doplnění názvů intervalů,   doplnění tónů)- enharmonicky záměnné stupnice-  označení přednesu- dějiny hudby: klasicismus, romantismus, impresionismus – zařadit skladatele  do správného období 

Doporučené materiály:

1.ročník

Hudební nauka pro ZUŠ pracovní sešit 1.ročník,  Hana Šípková, Martin Vozar

                   Noťáček 1 - pracovní sešit, Hana Šípková

                  Hudební nauka pracovní sešit 1, Martin Vozar

2. ročník

Hudební nauka pro ZUŠ pracovní sešit 2.ročník,  Martin Vozar

                    Hudební nauka pracovní sešit 2, Martin Vozar

                    Připrav se, hrajem (si) 2., Hana Šípková

3. ročník

Hudební nauka pro ZUŠ pracovní sešit 3.ročník,  Martin Vozar

                     Hudební nauka pracovní sešit 3, Martin Vozar

4. ročník

Hudební nauka pro ZUŠ pracovní sešit 4.ročník,  Martin Vozar

                      Hudební nauka pracovní sešit 4, Martin Vozar

5. ročník

Hudební nauka pro ZUŠ pracovní sešit 5.ročník,  Martin Vozar

                     Hudební nauka pracovní sešit 5, Martin Vozar

Další vhodné materiály pro všechny ročníky:

Příklady z hudební teorie - pracovní sešit, Martin Vozar

Hudební nauka pro malé i větší muzikanty 1 , Dagmar Lisá

Hudební nauka, Eva Klein - peacovní sešity A, B, C, D

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací