Talentová zkouška

Talentová zkouška je koncipována v rozsahu přiměřeném věku uchazeče o studium. Naši pedagogové budou všem uchazečům maximálně nápomocni.

Hudební obor:

A. Zpěv písně

(libovolná píseň)

B. Intonační a sluchové předpoklady

(rozpoznání směru melodie, určení vyššího a nižšího tónu, zazpívání tónů předehraných pedagogem, atd.)

C. Rytmické předpoklady

(schopnost reprodukovat rytmický model předvedený pedagogem)

D. Všeobecné předpoklady

(tělesné, věkové předpoklady pro zvolené studijní zaměření, reakce na pokyny pedagoga, atd.)

Poznámka:

Talentovou zkoušku musí vykonat i žák ZUŠ Brno Veveří, příspěvkové organizace, pokud žádá o přestup z jednoho studijního zaměření na jiné studijní zaměření.

Talentovou zkoušku nemusí vykonat žák ZUŠ Brno, Veveří, příspěvkové organizace, pokud se jedná o přestup v rámci stejného studijního zaměření (od jednoho pedagoga ke druhému). Zde se přihlíží k naplněnosti třídy jednotlivých pedagogů.

Pokud se jedná o přestup z jiné ZUŠ, ale stejného studijního zaměření musí uchazeč absolvovat talentovou zkoušku také. Uchazeč předvede rozsah učiva ze stávající ZUŠ.

Výtvarný obor:

A. Výtvarné předpoklady – volná tvorba

(výtvarný talent, zralost výtvarného projevu, osobitý přístup, atd.)

B. Všeobecné předpoklady

(sociální zralost uchazeče, samostatnost, schopnost koncentrace, zájem o obor, atd.)

Poznámka:

K talentové zkoušce je nutno s sebou přinést domácí práce. (maximálně 10 prací)Taneční obor:

A. Taneční předpoklady

(fyzické dispozice, pohybová koordinace, obratnost, tanečnost, taneční přirozenost, atd.)

B. Všeobecné předpoklady

(sociální zralost, samostatnost, schopnost koncentrace, zájem o obor, atd.)

Poznámka:

K talentové zkoušce je nutno s sebou vzít jednoduchý cvičební úbor a cvičky s bílou podrážkou.Literárně dramatický obor:

A. Dramatické předpoklady – připravený text či scénka

(řeč bez vad, přirozenost, kreativita, představivost, spontánní pohyb v prostoru, pohybové nadání atd.)

B. Všeobecné předpoklady

(sociální zralost, samostatnost, schopnost koncentrace, zájem o obor, atd.)

Poznámka:

K talentové zkoušce je nutné mít připravený text či scénku dle vlastního výběru.Pravidla hodnocení:

Hudební obor:

Přijímací komise se skládá minimálně ze tří členů. Komise hodnotí jednotlivé předpoklady bodovým ohodnocením 0-10 bodů. Na základě získaných bodů bude stanoveno pořadí pro přijetí. Bodově se hodnotí pouze části A-C. Bod D je pouze doplňkový, ke kterému se ale bude při rozhodování o přijetí přihlížet.

Bodové rozvržení:

10 – 9 bodů         suverénní a jistý projev, bezchybné splnění úkolu, je přípustné malé

                            zaváhání

8 – 6 bodů           dobré provedení úkolu s lehkými nepřesnostmi, drobnými chybami,

                            intonační a rytmickou nejistotou a zaváháním

5 – 3 body           nejisté zvládnutí úkolu, větší intonační a rytmické nepřesnosti

2 – 0 bodů           nekvalitní zvládnutí úkolu a velkými intonačními a rytmickými chybami,

                            nezvládnutí úkolu

Minimální počet bodů pro splnění talentové zkoušky: 20 bodů


Nehudební obory:

Přijímací komise se skládá ze tří členů. Komise hodnotí jednotlivé předpoklady bodovým ohodnocením 0-10 bodů. Na základě získaných bodů bude stanoveno pořadí pro přijetí.

Bodové rozvržení pro všechny nehudební obory:

10 – 9 bodů         suverénní a jistý projev

8 – 6 bodů           dobrý projev

5 – 3 body           nejistý projev

2 – 0 bodů           nezvládnutý projev

Minimální počet bodů pro splnění talentové zkoušky: 10 bodů