Zápis

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY BRNO, VEVEŘÍ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

 

 1. Přihláška

 

Podmínkou pro přijetí do ZUŠ je vyplněná přihláška do Základní umělecké školy.

Přihláška se podává do 30.4. 2017 prostřednictvím webových stránek (vyplněním přihlášky na internetu).

  

2. Zápis

 

První kolo zápisu do ZUŠ na školní rok 2017/2018 proběhne v budově Základní umělecké školy na Veveří 133 v Brně v měsíci květnu, a to

 

v úterý 9.5.2017 od 14.00 do 17.30 hodin

ve středu 17.5.2017 od 14.00 do 17.30 hodin

 

Nezletilý uchazeč o studium se musí dostavit k zápisu se zákonným zástupcem.

 

Pokud se ze závažných důvodů nemůže uchazeč o studium dostavit k zápisu ve vyhlášených dnech a má podanou platnou přihlášku ke studiu, může si termín zápisu sjednat individuálně, ale nejpozději do 24.5.2017.

 

V případě, že po ukončení prvního kola zápisu bude ještě volná kapacita pro přijetí dalších žáků, může škola vypsat další kolo zápisu do ZUŠ, a to buď v průběhu měsíce června nebo září 2017.

 

V případě naplnění kapacity budou neuspokojení uchazeči o studium vedeni ve zvláštní evidenci dle jednotlivých oborů. V případě, že se uvolní místo, budou tito uchazeči přednostně zařazeni do dalšího výběru ke studiu na ZUŠ.

 

Ve  výjimečných případech, může ředitelka školy přijímat nové žáky i v průběhu školního roku. Termín zápisu se v tomto případě sjednává individuálně.

 

 

3. Organizace zápisu

 

Uchazeč o studium je povinen zúčastnit se talentové zkoušky u jednotlivých přijímacích komisí. Každý uchazeč o studium obdrží při zápisu registrační číslo. Po vyhodnocení talentových zkoušek bude zveřejněn seznam přijatých a nepřijatých uchazečů (popř. náhradníků) pod těmito registračními čísly. Seznam bude zveřejněn na webu školy a na informační tabuli u vchodu do budovy školy od 30.5.2017.

 

Ke studiu mohou být přijati pouze uchazeči, kteří k 1.9.2017 dovrší 5 let a starší.

 

Množství přijatých uchazečů o studium je omezeno kapacitou školy, možnostmi jednotlivých oborů a studijních zaměření.

 

O přijetí uchazeče ke studiu rozhoduje ředitelka školy se zástupci školy na základě talentové zkoušky a doporučení přijímací komise.

 

Přijatí uchazeči o studium si vyzvednou v kanceláři školy informační dopis v týdnu od 5.6. do 9.6.2017, v němž budou vyzváni k úhradě úplaty za vzdělávání za 1. pololetí školního roku 2017/2018.

Termín úhrady úplaty za vzdělávání (školného): 20.6.2017.

 

Žádáme zákonné zástupce přijatých uchazečů, aby ihned informovali školu o tom, pokud by z jakéhokoli důvodu nemohli nastoupit k výuce. Uvolníte tak včas místo jinému zájemci o studium.

 

Žákem školy se uchazeč o studium stává potvrzeným přijetím ke studiu a úhradou úplaty za vzdělávání v předepsaném termínu.

Přijatý žák je během studia povinen absolvovat dle závazného školního vzdělávacího plánu (ŠVP) předměty odpovídající oboru, studijnímu zaměření a ročníku. Jedná se o ucelené                       a systematické vzdělávání.

Vzdělávání je vedeno kvalifikovanými pedagogy.

Žák bude zařazován do jednotlivých ročníků převážně dle věku k 1.9.2017.

 

4. Talentová zkouška

 

Talentová zkouška je koncipována v rozsahu přiměřené věku uchazeče o studium. Naši pedagogové budou všem uchazečům maximálně nápomocni.

 

Hudební obor:

 

A. Zpěv písně

(libovolná píseň)

 

B. Intonační a sluchové předpoklady

(rozpoznání směru melodie, určení vyššího a nižšího tónu, zazpívání tónů předehraných pedagogem, atd.)

 

C. Rytmické předpoklady

(schopnost reprodukovat rytmický model předvedený pedagogem)

 

D. Všeobecné předpoklady

(tělesné, věkové předpoklady pro zvolené studijní zaměření, reakce na pokyny pedagoga, atd.)

 

 

Poznámka:

 

Talentovou zkoušku musí vykonat žák ZUŠ  Brno Veveří, příspěvkové organizace, pokud žádá o přestup z jednoho studijního zaměření na jiné studijní zaměření.

 

Talentovou zkoušku nemusí vykonat žák ZUŠ Brno, Veveří, příspěvkové organizace, pokud se jedná o přestup v rámci stejného studijního zaměření (od jednoho pedagoga ke druhému). Zde se přihlíží k naplněnosti třídy jednotlivých pedagogů.

 

Pokud se jedná o přestup z jiné ZUŠ, ale stejného studijního zaměření musí uchazeč absolvovat talentovou zkoušku také. Uchazeč předvede rozsah učiva ze stávající ZUŠ.

 

 

Výtvarný obor:

 

A. Výtvarné předpoklady – volná tvorba

(výtvarný talent, zralost výtvarného projevu, osobitý přístup, atd.)

 

B. Všeobecné předpoklady

(sociální zralost uchazeče, samostatnost, schopnost koncentrace, zájem o obor, atd.)

 

K talentové zkoušce je nutno s sebou přinést domácí práce. (maximálně 10 prací)

 

 

Taneční obor:

 

A. Taneční předpoklady

(fyzické dispozice, pohybová koordinace, obratnost, tanečnost, taneční přirozenost, atd.)

 

B. Všeobecné předpoklady

(sociální zralost, samostatnost, schopnost koncentrace, zájem o obor, atd.)

 

K talentové zkoušce je nutno s sebou vzít jednoduchý cvičební úbor a cvičky s bílou podrážkou.

 

 

Literárně dramatický obor:

 

A. Dramatické předpoklady – připravený text či scénka

(řeč bez vad, přirozenost, kreativita, představivost, spontánní pohyb v prostoru, pohybové nadání atd.)

 

B. Všeobecné předpoklady

(sociální zralost, samostatnost, schopnost koncentrace, zájem o obor, atd.)

 

K talentové zkoušce je nutné mít připravený text či scénku dle vlastního výběru.

 

Pravidla hodnocení:

 

Hudební obor:

 

Přijímací komise se skládá ze tří členů. Komise hodnotí jednotlivé předpoklady bodovým ohodnocením 0-10 bodů. Na základě získaných bodů bude stanoveno pořadí pro přijetí. Bodově se hodnotí pouze části A-C. Bod D je pouze doplňkový, ke kterému se ale bude při rozhodování o přijetí přihlížet.

 

Bodové rozvržení:

10 – 9 bodů         suverénní a jistý projev, bezchybné splnění úkolu, je přípustné malé zaváhání

 

8 – 6 bodů          dobré provedení úkolu s lehkými nepřesnostmi, drobnými chybami,intonační a rytmickou nejistotou a zaváháním

 

5 – 3 body           nejisté zvládnutí úkolu, větší intonační a rytmické nepřesnosti

 

2 – 0 bodů           nekvalitní zvládnutí úkolu a velkými intonačními a rytmickými chybami, nezvládnutí úkolu

 

Minimální počet bodů pro splnění talentové zkoušky: 20 bodů

 

 

Nehudební obory:

 

Přijímací komise se skládá ze dvou až tří členů. Komise hodnotí jednotlivé předpoklady bodovým ohodnocením 0-10 bodů. Na základě získaných bodů bude stanoveno pořadí pro přijetí. 

 

 

 Bodové rozvržení pro všechny nehudební obory:

 

10 – 9 bodů         suverénní a jistý projev

 

8 – 6 bodů           dobrý projev

 

5 – 3 body           nejistý projev

 

2 – 0 bodů           nezvládnutý projev

 

Minimální počet bodů pro splnění talentové zkoušky: 10 bodů

 

 

 

 

V Brně dne 31.3.2017 

 

                                                                                               Eva Chlebníčková

                                                                     ředitelka Základní umělecké školy Brno, Veveří,     

                                                                                           příspěvkové organizace